top of page

Members

Norihito Watanabe

Koichi Shiraishi

Sei-ichiro Kojima

Shunji Hirose

Yoshitaka Arase

Kota Tsuruya

Kazuya Anzai

Yoshimasa Shinma

Satsuki Ieda

 

Collaborators 

Center for Matrix Biology and Medicine, Graduate School of Medicine, Tokai University

Yutaka Inagaki

 

Department of Molecular Life Sciences, Tokai University School of Medicine

Akihide Kamiya

 

Faculty of Nursing, Tokai University School of Medicine

Masako Shomura

Haruka Okabe

Emi Sato

 

Division of Hematological Malignancy, Institute of Medical Sciences, Tokai University

Masatoshi Kakizaki

Yuichiro Yamamoto

Ai Kotani

 

Department of Radiology, Tokai University School of Medicine

Tatsuya Sekiguchi, Takuya Hara, Jun Koizumi

 

Dean, Faculty of Medical Technology, Teikyo University 

Hajime Takikawa

 

Mitaki General Hospital

Yukihiko Adachi

 

Department of Gastroenterology and Hepatology, Tokyo Medical University Ibaraki Medical Center

Akira Honda

 

Division of Medical Safety Science, National Institute of Health Sciences

Yoshiro Saito

 

NIH

Irwin M. Arias

bottom of page